Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.

Członkami zwyczajnymi mogą zostać:

  1. bibliotekarz lub pracownik informacji naukowej,
  2. pracownik naukowy instytucji zajmującej się problemami bibliotekarstwa i informacji naukowej,
  3. studenci i inne osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej.

Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd koła na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
Emeryci i renciści zachowują prawa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia należy wypełnić deklaracje członkowską (w załączeniu wzór do pobrania).
Ponieważ do kompetencji Zarządu Oddziału należy przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz prowadzenie ich ewidencji, wypełnioną deklarację należy złożyć w siedzibie Zarządu Oddziału

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich:

  • posiada bierne i czynne prawo wyborcze (może dokonywać wyboru władz Stowarzyszenia lub być wybierany do władz),
  • korzysta z poradnictwa, szkolenia i innych form integracji zawodowej,
  • uczestniczy czynie w życiu organizacji,
  • przestrzega norm i etyki zawodowej,
  • regularnie opłaca składki członkowskie.