• baner-2.jpg
 • baner-6.jpg
 • baner-5.jpg
 • baner-1.jpg
 • baner-4.jpg
 • baner-3.jpg
 • baner-7.jpg
Smaller Default Larger

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRODZISKU DOLNYM

§1.

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
 • okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną bądź studencką,
 • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 3. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.

§2.

 1. Wypożyczyć można 10 woluminów na okres nie dłuższy niż dwa miesiące.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 3. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 1, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 5. Czytelnik może korzystać z czasopism na miejscu lub wypożyczać je na zasadzie wypożyczania książek, przy uprzednim zgłoszeniu u bibliotekarza.
 6. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą tych czytelników.

§3.

Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§4.

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody powstałe w wyniku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki w  zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Zagubienie jednego woluminu z dzieła wielotomowego traktowane jest jako zagubienie całego dzieła, pomimo że pozostałe tomy pozostają w bibliotece.
 3. Czytelnik może, za zgodą Dyrektora biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książkę nie mniejszej wartości.

§5.

 1. Z czytelni ma prawo korzystać każdy obywatel na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.
 2. Osoby korzystające z czytelni są zobowiązane wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 3. Zbiory czytelni udostępniane są na miejscu. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wypożyczyć dany egzemplarz na kilka dni,
  po pozostawieniu przez czytelnika dowodu tożsamości.
 4. Udostępnione materiały biblioteczne należy zwrócić najpóźniej 10 min. przed zamknięciem biblioteki.

§6.

 1. Czytelnik obowiązany jest zwracać wypożyczone materiały biblioteczne w terminach określonych regulaminem.
 1. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 2. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób, złośliwie uchylających się od zwrotu książek (np.: nazwisko może zostać umieszczone
  na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym).

§7.

Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§8.

Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa
do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym.

§9.

Administratorem danych osobowych, podawanych przy zapisie jest Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym.

§10.

Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług biblioteki (w szczególności: udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie książek, czasopism, płyt do domu, korzystanie z różnych źródeł informacji), umożliwienie pobierania przewidzianych w regulaminie opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenia lub zgubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książki i czytelnictwa.

§11.

Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z Biblioteki, w szczególności do wypożyczania materiałów bibliotecznych.

§12.

Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, Czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w §10 niniejszego Regulaminu.